Introductie

Verantwoording
Het Discipelschap Trainings Programma (D.T.P.) is samengesteld door jeugdleiders met als doel jongelui leren een discipel van de Here Jezus te worden overeenkomstig Matt. 28:19: "Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb".

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, gekopieerd, of gereproduceerd in welke vorm ook zonder schriftelijke toestemming.

Auke Hoekstra
januari 1998 (eerste druk)
januari 1999 (tweede druk)
januari 2017 (digitale oplage)

De commentaren bij de Bijbelgedeeltes zijn vertaald uit "The Christian Growth Study Bible", uitgegeven door (1997):

Zondervan Publishing House     
Grand Rapids, Michigan 49530          
Seattle, U.S.A.

en

Youth With A Mission Publishing
  P.O.Box 55787
  Washington 98155, U.S.A.

en waarvan de copyrights worden beheerd door:

International Bible Society
1820 Jet Stream Drive
Colorado Springs, Colorado 80921, U.S.A.

Alle geciteerde Bijbelteksten zijn overgenomen uit de nieuwe N.B.G. vertaling (1951) van het Nederlands Bijbelgenootschap.

De tips voor Bijbel lezen, bidden, teksten leren en mediteren zijn vertaald uit ‘Master’s Plan Discipleship Prayer Journal’:

MasterPiece Student Ministries,
Brownsville Assembly of God
3100 W. DeSoto Street
Pensacola, lorida 32505, U.S.A.

Voorwoord
Discipelschap betekent heel eenvoudig: Jezus
navolgen. Anders gezegd: Jezus als voorbeeld nemen en op Hem willen lijken. Dat
is vaak niet gemakkelijk maar het is een uitdaging die loont. Het D.T.P. duurt
in principe 2 jaar.

Inhoud
Hoe moet je het D.T.P. boek gebruiken?
De Bijbel
Mediteren over Gods Woord – Stille tijd
Hoe moet je bidden?
Bidden is praten met God Teksten uit het hoofd leren Bijbelboeken en hun afkortingen
Indeling D.T.P. perioden en 30 Pad en

Hoe moet je het D.T.P. boek gebruiken?
Bidden
Het is belangrijk om elke dag met gebed te
beginnen en af te sluiten. Lees niet zonder gebeden te hebben. Er is een apart
hoofdstuk over hoe en wat je kunt bidden.

Bijbelrooster
Het Bijbelrooster is bedoeld om jou te wegwijs te maken door de Bijbel. Het D.T.P. is zodanig opgezet, dat je telkens weer nieuwe dingen kunt ontdekken. Op die manier proberen we samen te groeien in onze relatie met God en meer van Hem te leren.
Het D.T.P. bestaat uit 30 ‘Pad en’ die we willen gaan bewandelen. Elke Pad begint met een ‘Pad introductie’ waarin wordt uitgelegd wat voor thema er in de komende weken of dagen wordt behandeld. Als het Pad ‘geopend ‘ is, wordt er binnen dat thema verder gelezen. Je vindt dan een Bijbelgedeelte om te lezen en een kerntekst waarover het een en ander wordt uitgelegd. De indeling van het rooster is als volgt:
– onderwerp
– Bijbelgedeelte om te lezen
– kerntekst
– uitleg
– opdracht (tussen twee strepen)
– naslag (meer teksten over onderwerp)
Als je aantekeningen wilt maken of vragen hebt, kun je die in de ‘wolk’ onderaan de bladzijde opschrijven. Bij ruimte tekort heb je de mogelijkheid om op de laatste bladzijde van het weekrooster ook dingen op te schrijven. Maak hier gebruik van!

Teksten leren
Gedurende elke 2 weken moet je er 1 tekst bijleren. Wees hier serieus in want dit is een belangrijk fundament in je geestelijk leven. Je vindt de te leren Bijbeltekst op de laatste bladzijde van het weekrooster. Heb je moeite met het uit je hoofd leren van Bijbelteksten, kijk eens naar de tips die je daarover vindt.

De Bijbel
Gods liefdesbrief voor jou
De manier waarop jij de Bijbel behandelt zegt iets over je relatie met Jezus. Hieronder vind je een aantal tips die je kunnen helpen de Bijbel beter te begrijpen.

Tips voor het lezen van de Bijbel
1. Als je een tekst wil uitleggen, doe dat aan de hand van alle andere teksten die je over dat onderwerp vindt.
2. De betekenis van Gods Woord kun je meestal letterlijk nemen.
3. Bekijk een tekst altijd in de context van het hoofdstuk, alinea of het onderwerp van het te lezen gedeelte.
4. De eerste keer dat je iets in de Bijbel tegenkomt is vaak heel belangrijk wat betreft het begrijpen ervan. Als je het daar begrijpt zul je het ergens anders veel makkelijker begrijpen.
5. Onthoud altijd dat de Bijbel geestelijke betekenis heeft en niet alleen door ons natuurlijk denken kan worden begrepen. De Heilige Geest zal Zijn licht moeten laten schijnen op datgene wat we lezen en overdenken. Bid daarom altijd Joh. 14:26 voordat je je Bijbel opent: "…maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb".
Hoe meer je de Bijbel leest des te beter ga je het begrijpen!

Mediteren over Gods Woord – Stille tijd

"Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.", Psalm 1:1,2.

Het overpeinzen van Gods Woord is als ‘het herkauwen’ van Bijbelgedeeltes zodat Gods Woord deel van ons wordt. Sommigen gebruiken hiervoor het woord ‘mediteren’. Het gaat er om dat we opnieuw stil staan bij onze dagelijkse ervaringen die we hebben als we de Bijbel lezen. ‘Mediteren’ is het geestelijk verteren van het Brood des Leven, het voeden van en bouwen aan ons geestelijk leven. Mediteren leidt ook tot zuivering van ons verstand. Veel mensen begrijpen niet dat als je meer over Gods Woord mediteert, je geest en verstand daarmee reiner worden (Rom. 12:1,2). Neem b.v. een vies glas. Doe er water in en gooi het water weer weg. Misschien zit er nog viezigheid in het glas maar het is zeker minder geworden. Het is schoner geworden! Als je hiermee doorgaat dan zie je uiteindelijk een groot verschil. Zo is het ook als we bezig zijn met Gods Woord. Het zal ons gedachteleven reiner maken. Het Woord van God is onze gids naar zuivere en gezonde gedachten.
Eén van de betekenissen van mediteren is ‘prevelen’ of ‘mompelen’. Het hardop opzeggen van een tekst zal je helpen de betekenis ervan beter te begrijpen. Herhaal dat een aantal malen voor jezelf en leg de nadruk telkens op een ander woord. Als je nadruk verschuift, kan de Heilige Geest je meer van het Bijbelgedeelte openbaren. Je zult er versteld van staan hoe de Bijbel tot je gaat spreken en voor je gaat leven als je deze eenvoudige handreiking uitprobeert.
"Behartig deze dingen, leef er in, opdat aan allen blijke, dat gij vooruit gaat. Zie toe op uzelf en op de  leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.", 1 Tim. 4:15,16.

Hoe moet je bidden?

1. Wees eerlijk, doe niet alsof
Wees eerlijk voor jezelf en voor God. Bid datgene wat je echt bezighoudt. Ga je eigen zonde niet uit de weg door het goed te praten. Doe niet alsof het goed met je gaat of alsof je je gelukkig voelt als je je eenzaam voelt of gewoon niet lekker in je vel zit. Als je eerlijk bent in je gebeden zul je merken dat God je gebeden wil verhoren.

2. Doe gewoon, wees jezelf
Bid niet op een manier die niet bij je past. Spreek gewone taal want God is je Vader en je Vriend net zo goed als Hij je Heer en Meester is. Word niet ‘overgeestelijk’. Onthoud dat God jou beter kent dan jij jezelf. Daarom moet je gewoon jezelf zijn als je bidt met God.

3. Praat niet teveel
Wat zou je ervan denken als een vriend(in) jou belde, een enorme verlanglijst zou voorlezen, even snel zou bedanken voor wat je voor hem/haar hebt gedaan en dan de hoorn er weer op legt zonder dat je zelf iets terug kan zeggen? Sommigen bidden op die manier! Sta God toe ook tot jou te spreken. Wacht rustig in Zijn aanwezigheid voordat je begint te praten. Als je teveel praat is dat eigenlijk een teken dat je niet gelooft dat God ook tot jou wil spreken. Een gesprek gaat altijd twee kanten op. Leer om te luisteren.

4. Bid voor specifieke dingen
Waarom zou je God vragen om ‘alle mensen op de wereld te zegenen’? Hoe kun je weten of Hij dat heeft gedaan? Als je gebedsverhoring wil ontvangen, bid dan voor specifieke dingen. Kom je een belofte van God tegen, leg het voor aan God opdat Hij Zich aan jou kan tonen.

5. Bid zonder ophouden
Dat betekent eigenlijk dat je houding hebt om voortdurend met God te praten. God is steeds bij je. Hou je niet van bidden? – Doe het toch.

6. Moet je staan, zitten of knielen?
In principe is dit niet zo belangrijk. Je lichaamshouding moet eigenlijk datgene zijn wat in je hart leeft. Je hoeft niet beslist je ogen te sluiten. Dat mag zodat je je beter op God kan richten. Praktisch gezien kan je bidden achter je bureau, als je wandelt, als je fietst en overal waar je bent.

Bidden is praten met God

Hem prijzen
Een goed begin is altijd om God te prijzen voor wat Hij heeft gedaan en voor wie Hij is. "Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam", Psalm 100:4.

Dankzeggen
Leer om jezelf naar God toe te uiten voor alle dingen die Hij in jou, met jou, door jou en om je heen doet. Praktiseer om Hem te danken voor de dingen die je eigenlijk als normaal beschouwt. Dank Hem voor wat je ontvangt, voor overwinningen en voor antwoorden op je gebeden.

Belijden
Vraag God om je hart te doorzoeken en vraag Hem om je attent te maken op zonden die je voor Hem moet belijden. "Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.", Psalm 139:23-24. Open je hart voor Hem. Sta Hem toe jou te herinneren aan woorden, houdingen en reacties waar je eigenlijk niet bij stil hebt willen staan.

Bidden van Bijbelteksten
Bid Bijbelteksten naar God toe die je geleerd hebt voor de D.T.P. of die je elders in de Bijbel hebt gelezen. "En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij hebben gebeden.", 1 Joh. 5:14-15.

Voorbede doen
Bid voor mensen die je kent in je familie, in je kerk, op school, of in je buurt, enz. Bid ook voor zendelingen die ver weg zijn en voor regeringsleiders. Noem personen of dingen bij naam. Schrijf ze desnoods op in de notities van je D.T.P. rooster.
Bekwaam jezelf erin om op te komen voor anderen die pijn lijden of in nood zitten!

Vragen
Vraag God om hele specifieke zaken die te maken hebben met je eigen leven en bediening. Leer om naast het vragen om kleine dingen ook grote dingen te vragen. "Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets omdat gij niet bidt. (Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.", Jak. 4:1-3.

Wachten
Leer om te wachten in de aanwezigheid van God en wacht op Zijn instructie voor de dag in plaats van je verzoekjes snel naar boven te sturen en hup weer verder met de dagelijkse dingen. "Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.", Jes. 40:30-31.

Luisteren
Laat Zijn Woord in je hart echoën. "Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.", Psalm 143:8

Aanbidden
Geef Hem glorie en eer voor wie Hij is, niet alleen voor wat Hij doet. Aanbidding is een vertaling van ‘worship’ wat oorspronkelijk van ‘worthship’ komt. Dit betekent dat Hij waardig is om aanbeden en geprezen te worden. Hij is Waardig!
"Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.", Heb. 4:14-16.

Teksten uit het hoofd leren Bijbelboeken en hun afkortingen
"Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.", Joz. 1:8.

Vijf aanwijzigingen om teksten niet te vergeten
1. Het begint met je houding! Je kúnt teksten onthouden. Je kent namen, data, telefoonnummers, liedjes, enz. Zo kun je ook teksten onthouden. Met het onthouden van teksten heb je ook de hulp van de Heilige Geest die je in "alle waarheid zal leiden". "Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft", Filip. 4:13. Hij zal je helpen als je Hem daarom vraagt.
2. Als je een tekst hebt opgezocht, lees deze in het zinsverband.
3. Lees de tekst een aantal malen hardop. Daarna kun je beginnen de tekst te leren door: eerst de tekstverwijzing te noemen (b.v. Johannes drie vers zestien) en daarna het eerste deel van de tekst. Stop even bij de eerste komma en begin weer van voren af aan te lezen. Herhaal vervolgens: tekstverwijzing, tekst, tekstverwijzing, tekst…. Begin steeds van voren af aan en voeg elke keer weer een aantal woorden toe totdat je de hele tekst hebt geleerd.
4. Repeteer de tekst op willekeurige momenten van de dag. Zeg hem op als je eet, onderweg bent en voordat je gaat slapen. Soms is het handig iemand te vragen jou te overhoren. Pas de tekst toe en blijf deze repeteren in de weken daarna. Schrijf de tekst b.v. op een kaartje zodat je hem steeds bij je hebt.
5. Bid de tekst als het ware terug naar God. Denk na over de tekst in je stille tijd. Bid ook dat God je momenten geeft waarin je de tekst kan toepassen. Elk vers is belangrijk voor jouw leven en zal je helpen in het volgen van de Here Jezus.

Zeven keer profijt van teksten leren
1. "Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige", Psalm 119:11. Je kunt verleidingen weerstaan en overwinnen.
2. "…maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.", Psalm 1:3. Je kunt voorspoedig leven en vruchten voortbrengen.
3. "Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God dank brengt in uw harten.", Kol. 3:16. Je zal meer van de Bijbel begrijpen en je interesse zal toenemen.
4. "…alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cyprus opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal den Here zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.", Jes. 55:11-13. Je zult nieuwe kracht en overtuiging ontdekken als je getuigt van wat God doet.
5. "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn Pad .", Psalm 119:105. Je kunt heel snel herkennen wat de wil van God is in jouw leven.
6. "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.", Rom. 10:17. Je zult groei in je geloof, nieuwe vreugde en een positieve levenshouding ervaren.
7. "En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij hebben gebeden.", 1 Joh. 5:14-15. Je zult nieuwe ervaringen hebben met bidden. Het leren van Bijbelse beloften zal je sterk en moedig maken.
Dit is slechts een klein aantal zegeningen die je mag ervaren door Gods Woord te leren kennen.